Neidio i’r cynnwys

Tîm Cof Caerdydd

Cardiff Memory Team

Mae’r Tîm Cof yn gweithio o’r Ganolfan Academaidd, Ysbyty Athrofaol Llandochau. Nod y tîm yw:

  • adnabod demensia ac anhwylderau gwybyddol eraill mewn da bryd
  • sicrhau asesiad a diagnosis cynhwysfawr
  • rhoi cyngor a chymorth i gleifion a’u gofalwyr, yn enwedig y rhai â chlefyd Alzheimer a mathau eraill o ddemensia
  • gweithio gydag asiantaethau a darparwyr gwasanaeth eraill
  • defnyddio cyffuriau a thriniaethau nad ydyn nhw’n gyffuriau yn y ffordd orau posibl a rheoli cyflyrau ar sail tystiolaeth

Cysylltwch â’r Tîm Cof ar 029 2071 6961 neu e-bostiwch Memory.team@wales.nhs.uk

Ymweld â Chlinig Cof

Os ydych wedi cael eich cyfeirio at Glinig Cof, bydd perthynas neu ffrind yn mynd gyda chi i helpu gydag unrhyw gwestiynau am hanes a chefndir.

Bydd angen i chi gwblhau rhai profion i werthuso unrhyw gryfderau a gwendidau sydd gennych.

Efallai y bydd angen i chi gael profion meddygol pellach fel sgan ymennydd CT a sgriniad gwaed llawn i chwilio am broblemau meddygol sylfaenol. Efallai y bydd angen i chi gael prawf ECG hefyd i helpu’r diagnosis.

Bydd y tîm yn trafod diagnosis tebygol gyda chi ac yn rhoi rhywfaint o gyngor a chymorth dilynol.

Bydd y tîm yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am unrhyw ganfyddiadau ac, os rhoddir caniatâd, gallant roi gwybod i’ch teulu a’ch meddyg teulu.

Help ar ôl ymweld â’r Clinig Cof

Os ydych wedi bod i’r Clinig Cof yn ddiweddar, gallech fod wedi cael gwybod bod gennych broblem cof, a gallech fod wedi cael cynnig cyngor i leihau’r problemau.

Mae’n bosibl eich bod wedi cael llawer o wybodaeth yn y clinig ac weithiau mae’n anodd cofio popeth sy’n cael ei ddweud wrthych chi.

Gall un o Nyrsys Arbenigol y Tîm Cof ymweld â chi yn eich cartref neu siarad â chi dros y ffôn i drafod pethau.

Os ydych yn poeni am unrhyw beth neu os bydd gennych unrhyw gwestiynau yn y dyfodol, gallwch ffonio’r Tîm Cof a gofyn i gael siarad â rhywun am gyngor. Gallwch ffonio’r Tîm Cof ar 029 2071 6961.

Efallai bod gennych gwestiynau neu fod angen cyngor arnoch ar y canlynol:

Eich diagnosis a’ch canlyniadau prawf

Gallwch drafod gwybodaeth a roddwyd i chi yn y clinig am ddeall eich diagnosis neu’r goblygiadau ar gyfer y dyfodol.

Meddyginiaeth

Os ydych wedi cael meddyginiaeth ar bresgripsiwn ar gyfer eich cof, byddwn yn rhoi cyngor i chi ar ei chymryd ac unrhyw sgil-effeithiau posibl.  Gellir cysylltu â’r Nyrsys Arbenigol.

Cyllid a Materion Cyfreithiol

Gallwn roi cyngor i chi ar fudd-daliadau y gallai fod gennych hawl iddynt a chynnig cyngor ar ddiweddaru eich Ewyllys a threfnu Atwrneiaeth Arhosol.

Gyrru

Gallwn roi cyngor i chi ar sut i gysylltu â’r DVLA a sôn wrthyn nhw am eich problemau cof.

Grwpiau Cymorth

Mae yna sefydliadau lleol sy’n rhedeg grwpiau cymorth, megis y Gymdeithas Alzheimer a Solace.  Efallai yr hoffech gwrdd â phobl eraill sydd â phroblemau tebyg.

Defnyddio Gwasanaethau

Os ydych chi a’ch teulu yn ei chael hi’n anodd ymdopi, gallech elwa o asesiad o’ch anghenion.

Ymchwil Leol

Mae gan y Tîm Cof adran ymchwil sy’n helpu pobl â phroblemau cof i gymryd rhan mewn ymchwil.

© Caerdydd sy’n Deall Dementia - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd