Neidio i’r cynnwys

Cymorth i chi

Ein nod yw cynnig mynediad uniongyrchol at ystod o gymorth a gaiff ei gynnig i bobl sy’n byw â dementia a’u teuluoedd yng Nghaerdydd. Gallwn eich helpu i gadw’n iach, sut i ddod o hyd i’r cymorth a’r timoedd iawn a all eich helpu gyda gweithgareddau bob dydd.

Worries about your memory?

Poeni am eich cof?

Gwybodaeth a chanllawiau os ydych yn poeni am eich cof.
Darllenwch am anawsterau’r cof
How you can help yourself

Sut y gallwch chi helpu eich hun

Cynghorion defnyddiol a syniadau i helpu gydag anawsterau cofio.
Darllenwch ein cyngor defnyddiol ar anawsterau’r cof
Cardiff Memory Team

Tîm Cof Caerdydd

Dysgu sut y gall Tîm Cof Caerdydd eich cefnogi chi
Darllenwch am Dîm Cof Caerdydd
Staying well at home

Aros yn iach gartref

Canllaw defnyddiol i gadw’n iach yn gorfforol ac yn feddyliol gartref.
Darllenwch y canllaw iechyd a lles
Help with technology

Help gyda thechnoleg

Cyfarwyddiadau defnyddiol ar sut i ddefnyddio technoleg ar-lein.

Darllenwch ein canllaw technoleg ar-lein
Reading well

Llyfrau ar bresgripsiwn

Gallwch ddod o hyd i lyfrau defnyddiol yn eich llyfrgell leol sydd wedi eu hargymell a’u cymeradwyo gan weithwyr iechyd proffesiynol.
Gwybodaeth am lyfr ar bresgripsiwn
Becoming a Dementia Friendly business or organisationv

Busnes sy’n Deall Demensia

Darganfod sut mae dod yn fusnes neu sefydliad sy’n Deall Dementia a chael adnoddau i helpu.

Dod yn fusnes sy’n ystyriol o Ddementia
Become a Dementia Friend

Dewch yn Gyfaill Dementia

Cyfaill dementia yw rhywun sy’n dysgu am ddementia er mwyn ei alluogi i helpu pobl yn ei gymuned.

Dod yn gyfaill Dementia
Memory Tree

Coeden Atgofion ac Amserlen Am Ddim

Mae Casgliad y Werin Cymru (CYW) wedi creu cyfres o bosteri Coeden Gof a Llinell Amser Cof sydd ar gael am ddim i unrhywun eu defnyddio.

Gwybodaeth am Goed Atgofion ac amserlenni

Gwasanaethau a chymorth a ddarperir gan Gyngor Caerdydd

Teleofal Caerdydd

Mae Teleofal Caerdydd yn cynnig gwasanaeth i helpu preswylwyr bregus, anabl ac oedrannus i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.

Ewch i wefan Teleofal

Ewch i wefan Pryd ar Glud

Mae Pryd ar Glud yn dosbarthu prydau poeth, maethlon i breswylwyr ac yn darparu ar gyfer amrywiaeth o ddeietau ac chyflyrau.

Ewch i wefan Pryd ar Glud

Gwasanaethau Byw yn Annibynnol

Gwybodaeth, cyngor a chymorth i helpu oedolion i fyw’n fwy annibynnol.

Darllenwch am y Gwasanaethau Byw’n Annibynnol

Gwasanaethau gwastraff

Gallwch gael help i roi eich biniau allan a chofrestru i gael negeseuon atgoffa am gasgliadau gwastraff ac ailgylchu.

Ewch i wefan Cyngor Caerdydd

Hybiau a Llyfrgelloedd

Rydym yn cynnig gwasanaeth llyfrgell symudol i bobl sy’n gaeth i’r tŷ os ydych yn ei chael hi’n anodd teithio i Hyb neu Lyfrgell.

Darllenwch am ein gwasanaethau llyfrgell

Parciau

Gall cerdded ac ymarfer corff helpu i wella eich iechyd a’ch lles

Dewch o hyd i’ch parc agosaf
AskSARA Cy

AskSARA

Gwybodaeth am offer i helpu i wneud bywyd bob dydd yn haws.

Darganfyddwch fwy

Adnoddau defnyddiol

Mae gan y Gymdeithas Alzheimer amrywiaeth o gyhoeddiadau a luniwyd i gefnogi a chynnig gwybodaeth i unrhyw un sy’n cael ei effeithio gan ddementia. Gallwch archebu copïau argraffedig o’r cyhoeddiadau hyn, neu gallwch eu darllen ar-lein ar wefan Cymdeithas Alzheimer..

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru wedi cyhoeddi Gofalu am rywun â dementia: Canllaw i deuluoedd a ffrindiau, sef adnodd cynhwysfawr sy’n cyfuno gwybodaeth ymarferol a chyfarwyddyd emosiynol sydd eu hangen ar ofalwyr i gefnogi eu llesiant eu hunain.

Dementia Connect ydy gwasanaeth cymorth personoledig Cymdeithas Alzheimer. Mae’r gwasanaeth hwn am ddim, yn hawdd cael gafael arno ac mae’n eich rhoi mewn cysylltiad â’r cymorth priodol, o help yn eich ardal leol i gyngor dros y ffôn ac ar-lein.

Mae Dewis Cymru yn cynnig gwybodaeth am Wasanaeth Cymorth Dementia lleol i bobl sy’n byw yng Nghaerdydd a’r Fro. Mae’r gwasanaeth hwn am ddim a gellir ei ddefnyddio gan unrhyw un sy’n cael ei effeithio gan unrhyw ffurf ar ddementia, gan gynnwys pobl sy’n byw gyda dementia, eu gofalwyr, aelodau o’r teulu neu ffrindiau.

© Caerdydd sy’n Deall Dementia - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd