Neidio i’r cynnwys

Llyfrau ar bresgripsiwn

Reading well

Mae Llyfrau Darllen yn Well ar Bresgripsiwn yn darparu deunydd darllen defnyddiol i bobl ag amrywiaeth o gyflyrau iechyd. Dewisir y llyfrau gan weithwyr iechyd proffesiynol a phobl sydd wedi byw gyda’r cyflyrau. Lansiwyd y cynllun dementia yn 2018 gyda rhestr o lyfrau hunan-gymorth yn trin a thrafod dementia ar sail tystiolaeth, a daeth y cynllun iechyd meddwl oedolion wedyn yn 2019. Mae’r ddwy restr wedi’u cyfieithu’n llawn i’r Gymraeg.

Mae Darllen Yn Well ar gyfer dementia yn argymell deunyddiau darllen i wella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth pobl o ddementia, gan gefnogi gofalwyr pobl sydd â diagnosis o ddementia a’r rhai sy’n poeni am eu cof. Mae’r rhestr o 24 teitl yn cynnwys gwybodaeth a chyngor sydd wedi derbyn cymeradwyaeth broffesiynol yn ogystal â chymorth ac arweiniad ar sut i fyw’n dda gyda’r cyflwr. Mae’r pynciau’n cynnwys dementia a heneiddio arferol, cymorth yn dilyn diagnosis, cymorth a chyngor ymarferol i ofalwyr, profiad unigol pobl â dementia a’u perthnasau a’u gofalwyr, a gweithgareddau therapiwtig.

Mae Darllen Yn Well ar gyfer iechyd meddwl yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol a thechnegau hunan-gymorth cam wrth gam ar gyfer rheoli cyflyrau cyffredin gan ddefnyddio llyfrau o blith 37 o deitlau wedi eu hargymell a’u cymeradwyo gan arbenigwyr iechyd. Mae’n cwmpasu 16 o bynciau gan gynnwys gorbryder, iselder, gorfwyta mewn pyliau/bulimia nervosa, poen cronig, ffobiâu, problemau perthynas, hunan-barch, straen a phryder.

Mae casgliad llawn o’r ddwy restr ar gael ym mhob Hyb/Llyfrgell yng Nghaerdydd ac mae aelodau llyfrgell yn gallu benthyg y llyfrau yn rhad ac am ddim am 6 wythnos. Nid oes dirwyon hwyr ynghlwm wrth y benthyciadau hyn.

© Caerdydd sy’n Deall Dementia - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd